Chlamys (Verprichlamys) empressae KURODA & HABE,1971 
  ミソノナデシコ 御園撫子
 
Minabe (Wakayama-Pref),Japan ,in 150m,November 2001
SH:15mm
はえ縄に掛かってきました。
ニクイロナデシコなどと共にヤギ類(腔腸動物)着生します。
Minabe (Wakayama-Pref),Japan ,in 150m,January 2007
SH:13mm